ინვესტორებთან ურთიერთობის მართვა

ირაკლი სოკოლოვსკი

MG Law იურიდიული ოფისის მრჩეველი

ტრენინგზე განსახილველი საკითხებია

 

1. საქმიანობის სამეწარმეო ფორმები
 
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)
 • სააქციო საზოგადოება (სს)
 • წილები/აქციები (საერთო, პრივილიგებუი აქციები)

 

2. კომპანიის სტრუქტურა და მთავარი ორგანოები
 
 • პარტნიორთა კრება
 • სამეთვალყურეო საბჭო
 • დირექტორი/დირექტორთა საბჭო
 • კომიტეტები

 

3. დაფინანსების ინსტრუმენტები
 
 • სესხი
 • კონვერტირებადი სესხი
 • აქციების/წილების შესყიდვა
 • SAFE

 

4. ინვესტორების ტიპოლოგია
 
 • ბანკები
 • საწყისი ინვესტორები (angel/seed investors)
 • საინვესტიციო ფონდები

5. დაფინანსების დოკუმენტები
 
 • წინასწარგანზრახულობათა ოქმი (Term Sheet)
 • წილების ნასყიდობის ხელშეკრულება/აქციათა განთავსების ხელშეკრულება
 • პარტნიორთა შეთანხმება
 • წესდება
 • კომპანიის საქმიანობის მარეგულირებელი სხვა წესები

6. დაფინანსების ძირითადი პირობები
 
 • კომპანიის ფინანსური შეფასება (ღირებულება)
 • ლიკვიდაციის საკითხები
 • შეზღუდვები და ვეტოს უფლებები;
 • კორპორატიული მართვა;
 • შემოწმების უფლებები
 • დივიდენდები და დივიდენდების განაწილება
 • შეზღუდვები წილის/აქციების გადაცემაზე
 • კომპანიიდან გასვლა

 

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა 3 საათი.

მისამართი: ჭავჭავაძის 11, თიბისი ბანკის ფილიალი.

 

*ტრენინგები სრულად დაფინანსებულია კომპანია MG Law-ს და თიბისი ბანკის მიერ.